1 Created with Sketch.

Kwaliteit

Kwaliteitszorg draait om de volgende vragen:
1. Doen we de goede dingen?
2. Doen we die dingen goed?
3. Hoe weten we dat?
4. Vinden anderen dat ook?
5. Wat doen we met die kennis en informatie?

Om de kwaliteit van ons onderwijs te monitoren werken we met een verbetercyclus: plannen, uitvoeren, meten en analyseren, bijstellen. Via quick scans en vragenlijsten onderzoeken we regelmatig verschillende (beleids)terreinen zoals bijvoorbeeld didactisch handelen, zorg en begeleiding, taal en rekenen, leerlingtevredenheid en oudertevredenheid.
Het Schoolplan vormt samen met het Analyseformulier de basis van deze verbetercyclus. Hieruit komt het Jaarplan en het Scholingsplan voort. In het Jaarplan zijn de actiepunten opgenomen naar aanleiding van de opbrengsten van het voorafgaande schooljaar en de ambities zoals in de MT-, Team- en Bouwvergaderingen en de Evaluatie- en Planningdag vastgesteld. Daarnaast werken we met een Kwaliteitshandboek. Binnen Archipel wordt gewerkt met een team van Interne Auditoren. Een Auditcommissie bezoekt de school eens in de vier jaar. Doel van dit alles: goed onderwijs waarborgen voor ieder kind!

De Auditcommissie die de school in november 2020 bezocht roemt de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur op De Lonneboot:
“De auditcommissie heeft tijdens haar bezoek de gehele dag een zeer positieve kwaliteitscultuur ervaren. De gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team in zijn geheel, maar ook die van specialisten, co√∂rdinatoren en IB-ers onder aansturing van de directeur zijn een voorbeeld voor andere scholen!”