1 Created with Sketch.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is een wettelijk inspraakorgaan en spreekt mee over het beleid van de school. Over een aantal zaken heeft zij adviesrecht, over een aantal zaken heeft zij instemmingsrecht. Alle Archipelscholen hebben samen de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. In deze GMR zitten afgevaardigden van ouders en leerkrachten. Zij praten op bestuursniveau over beleidszaken. De MR van De Lonneboot bestaat uit 2 ouders (de Oudergeleding) en 2 leerkrachten (de Personeelsgeleding). De directeur is adviseur.De MR werkt met een huishoudelijk reglement. In het Katern bij de Schoolgids vindt u de huidige samenstelling van de MR. Als u vragen of opmerkingen voor de Medezeggenschapsraad heeft kunt u contact opnemen met de voorzitter, Marlies Berdik (marlieshulsteijn@archipelscholen.nl).

MR-reglement

Huishoudelijk Reglement MR