1 Created with Sketch.

Samenwerkingsschool

De Lonneboot is een “ontmoetingsschool”: een school waar leerkrachten, leerlingen en ouders van verschillende levensbeschouwelijke achtergrond samenwerken, en voor het onderwijs en de opvoeding op school gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen. Deze ontmoeting wordt geconcretiseerd in een samenhangend geheel van vormingsonderwijs voor alle leerlingen. Twee maal per week een Vormingsles met aansluitend een terugkommoment, een Paasviering AVO en CVO, een Kerstviering (georganiseerd door CVO maar voor iedereen toegankelijk) en een Kerstfestival.
De kernwaarden Kindgericht en Maatschappijgericht zijn in de identiteit van de samenwerkingsschool goed te herkennen: ieder kind voelt zich veilig en gewaardeerd, er is respect voor verschillen tussen kinderen, er is aandacht voor tolerantie, er is actieve aandacht voor de verscheidenheid in de maatschappij onze leerkrachten geven in hun onderwijs structureel veel aandacht aan normen en waarden.

Christelijk Vormingsonderwijs (C.V.O.)
– geloofsopvoeding binnen het facultatieve godsdienstonderwijs –
Binnen de Christelijke godsdienstige Vorming gaan we uit van de opvatting dat kinderen in hun ontwikkeling zelf actief betrokken zijn. Geloven is een manier om met elkaar samen te leven, de wereld te bekijken en elkaar duidelijk te maken waar het op aankomt.
Het sluit aan bij het onderwijs op de open christelijke basisscholen. Dat wil zeggen dat de kinderen met uiteenlopende onderwerpen en standpunten in aanraking komen, die besproken kunnen worden om kinderen te leren eigen standpunten in te nemen, nu of in de toekomst. De verhalen uit de bijbel,de christelijke cultuur en het geloof staan hierbij centraal.

Algemeen Vormingsonderwijs (A.V.O.)
Het Algemeen Vormingsonderwijs sluit aan bij het karakter van de openbare school: door middel van een dialoog wordt geprobeerd de leerlingen inzicht bij te brengen in bestaande waarden en normen en de betekenis daarvan voor het persoonlijk leven en de samenleving. Centraal staat respect voor de overtuiging van anderen. Kinderen worden gestimuleerd tot onderzoeken. Kinderen leren met elkaar te communiceren, hun mening te geven en vragen te stellen. Door de wisselwerking met hun omgeving krijgen kinderen de mogelijkheid eigen waarden en normen te ontwikkelen.