1 Created with Sketch.

Sociale veiligheid

Op De Lonneboot gaan we respectvol met elkaar om. We willen dat iedereen zich gekend en gewaardeerd kan voelen. We hebben actieve aandacht voor de verscheidenheid in de maatschappij. Ontmoeting en samenwerking, tolerantie en solidariteit, eigenheid en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden.
Op De Lonneboot is hier veel aandacht voor: in het geheel van Vormingsonderwijs (ThemaTijd, de vormingslessen, de weeksluiting Keek op de Week en de vieringen), in de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling, in de deelname aan de Respectweek, de Dag voor de Rechten van het Kind, de spaarprojecten voor goede doelen, de boodschappenactie voor de Voedselbank, de vele groepsdoorbrekende activiteiten etc.
De Auditcommissie die de school in november 2020 bezocht noemt de positieve sfeer en het werkklimaat als voorbeeld voor andere scholen: De auditcommissie heeft zowel binnen als buiten de groepen de gehele dag een uitstekende en positieve sfeer ervaren. Kinderen en ouders roemen de school om deze sfeer en de aandacht die de leerkrachten hebben voor hun kind, de toegankelijkheid van de medewerkers voor ouders en de oplossingsgerichtheid van het team als het gaat om de zorg en opvang / opvoeding van hun kind. Het team heeft deze positieve sfeer telkens weer als richtinggevend in hun beleid.”
Voor meer informatie over hoe we de sociale veiligheid meten verwijzen we u naar onze pagina op www.scholenopdekaart.nl.