1 Created with Sketch.

Zorg

In ons onderwijs houden we rekening met verschillen tussen leerlingen. Kinderen krijgen extra uitleg en oefening of juist extra uitdaging en verdieping. Zo nodig spreken we met ouders een alternatief programma of extra begeleiding af.
Deze afstemming van het onderwijs wordt gecoördineerd door de Intern Begeleider (IB’er). In veel gevallen is afstemming in de klas voldoende. Soms heeft een kind individueel hulp en begeleiding nodig. Dit wordt verzorgd door de IB’er of een leerkracht. Wanneer extra onderzoek nodig lijkt doen we een beroep op de bovenschoolse zorgstructuur ‘Kind op 1’. Om passend onderwijs te kunnen bieden vragen we soms extra middelen aan (een arrangement): extra tijd, instructie, materialen of een externe deskundige. Aan extra onderzoek en extra hulp zijn geen kosten verbonden. Alleen wanneer ouders buiten de school om onderzoek willen laten verrichten is dat voor eigen rekening. Onze procedures zijn vastgelegd in ons Kwaliteitshandboek. Iedere school heeft een Schoolondersteuningsprofiel: een document waarin de algemene ondersteuningsbehoeften van de school zijn beschreven, de grenzen van de opvangbaarheid en de ambities van de school.

De Auditcommissie die de school in november 2020 bezocht noemde de zorg voor leerlingen een voorbeeld voor andere scholen:
“De school stelt nadrukkelijk de behoefte van de leerling centraal. Vooral bij leerlingen die extra zorg behoeven zien we dit gebeuren. In het gesprek met ouders bleek nadrukkelijk dat de school in essentie niet uitgaat van wat het kind níet kan, maar kijkt ze elke keer weer naar wat het kind wel kan en neemt dit als vertrekpunt bij haar verdere hulp aan de leerling.”